Ένας λαός που εκλέγει διεφθαρμένους, κλέφτες, προδότες και απατεώνες, δεν είναι θύμα - είναι συνεργός του.

George Orwell

Σεπτέμβριος 2006

Εκπρόσωποι

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση του, αποφάσισε την εκλογή Εκπροσώπων προς την Ένωσή μας, από κάθε τομέα και ειδικότητα.

Παρακαλούμε τους Συναδέλφους σε κάθε τμήμα, να εκλέξουν και να ορίσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο τους Εκπροσώπους που επιθυμούν.

[Για περισσότερες πληροφορίες στα μέλη του Δ/Σ σε κάθε τηλεοπτικό σταθμό]

περισσότερα

απόσπασμα από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για την υπογραφή της Σ.Σ.Ε. μεταξύ Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε. και Ε.Τ.Ι.Τ.Α

Aπόσπασμα από: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
                           ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
                           ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
                           ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 797

Αριθ. Οικ. 11510

Κήρυξη υποχρεωτικής της από 31 Μαρτίου 2005 ΣΣΕ μεταξύ της Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας και της Ένωσης Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών που εργάζονται στους ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/1990.
2. Την υπ. Αριθμ. 80030/19.4.2006 (ΦΕΚ 501/τ.Β’/19.4.2006) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
3. Την γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας κατά την συνεδρίασή του της 22 Μαίου 2006.
4. Τα στοιχεία του φακέλλου από τα οποία προκύπτει ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Δ.Α. δηλαδή ότι οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των εργαζομένων του επαγγέλματος στον Κλάδο αποφασίζουμε:

1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 31 Μαρτίου 2005 ΣΣΕ μεταξύ της  Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας και της Ένωσης Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια για όλους τους εργοδότες και εργαζομένους του επαγγέλματος στον Κλάδο που αφορά αυτή.
2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 17.3.2006.
3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 25, Μαίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

 

περισσότερα

Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής

Γραφείο:3ης Σεπτεμβρίου και Μάρνης [Ε.Κ.Α.]
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων: Μαρία Σταυροπούλου
Tηλέφωνο: 2108847039 Fax: 2108847368
E-mail: info@etita.gr - maria@etita.gr

υποστηρίξτε μας στα social media