Ένας λαός που εκλέγει διεφθαρμένους, κλέφτες, προδότες και απατεώνες, δεν είναι θύμα - είναι συνεργός του.

George Orwell

Οκτώβριος 2006

Ο.Λ.Μ.Ε και Δ.Ο.Ε

Αθήνα 10/10/2006
Αρ. Πρωτ: 187, 188

Προς:
Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (Δ.Ο.Ε.) και
Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.)

Η Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής, εκφράζει την αλληλεγγύη της  στον αγώνα των απεργών Δασκάλων και Καθηγητών, που για 4η εβδομάδα συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, αντιμετωπίζοντας την αδιαλλαξία της κυβέρνησης και την άρνηση του κ. Πρωθυπουργού για διάλογο.

Στηρίζουμε τον αγώνα σας για:

• Ποιοτική αναβάθμιση της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης
• Αξιοπρεπείς αμοιβές στους πνευματικούς διαμορφωτές των παιδιών μας και για την επιστημονική αναβάθμισή τους,
• Αύξηση της χρηματοδότησης της παιδείας στο 5% του ΑΕΠ, για να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις που θα συμβάλλουν σε εκπαίδευση αναβαθμισμένης ποιότητας.

Με συναδελφικούς και αγωνιστικούς χαιρετισμούς,

για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ MAGIC TV

Aθήνα 19/10/2006
Αρ. Πρωτ. 191


Προς:
Tην Διεύθυνση του Τηλεοπτικού Σταθμού
MAGIC TV
Κοινοποίηση :
Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Ε.Σ.Ρ.
ΠΟΣΠΕΡΤ
Ε.Σ.Η.Ε.Α.
Ε.Τ.Ι.Τ.Β.Ε.

Κύριοι,

Α.  ‘Όπως σας είναι γνωστό σύμφωνα με την παράγραφο ένα (1) του Νόμου 358/1976/ΦΕΚ 155 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ, η «άσκησις του επαγγέλματος του τεχνικού βιομηχανίας κινηματογράφου και τηλεοράσεως (εικονολήπτου, φωνολήπτου, ηλεκτρολόγου – χειριστού φωτιστικών σωμάτων, συναρμολογητού, ψιμυθειολόγου, διευθυντού παραγωγής, χειριστού τηλεοπτικής μηχανής λήψεως, χειριστού μαγνητοσκοπίου, μηχανικού τηλεοράσεως, μηχανικού ήχου, χειριστού μιξεως εικόνος, χειριστού μηχανημάτων ήχου και λοιπών τεχνικών λήψεως και επεξεργασίας κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών) επιτρέπεται ελευθέρως εις τους κεκτημένους αντίστοιχον άδειαν κατά τα εν επομένη παραγράφω οριζόμενα».
Σύμφωνα δε με την παράγραφο τρία (3) του ιδίου άρθρου «Οι απασχολούντες τεχνικούς της βιομηχανίας κινηματογράφου και τηλεόρασης δεν δύναται να χρησιμοποιούν πρόσωπα μη κεκτημένα την κατά την προηγούμενη παράγραφο άδεια».
Το άρθρο 4 του ιδίου νόμου αναφέρει ρητά ότι «Πάσα παράβασις του παρόντος και των κατ’εξουσιοδότηση τούτου εκδιδομένων Π. Δ/των
Επισύρει κατά του παραβάτου και τας υπό του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικος ποινάς, του αδικήματος διωκόμενου αυτεπαγγέλτως».  Στην συνέχεια η παράγραφος είκοσι δύο (22) του άρθρου ογδόντα (80) του Νόμου 357/02/ΦΕΚ 239 Α’/10.10.02 αντικαθιστά την παράγραφο δύο (2) του άρθρου ένα (1) του Ν. 358/1976(ΦΕΚ 155 Α’) ως εξής:
“Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ρυθμίζονται τα σχετικά με την αναγνώριση και άσκηση του επαγγέλματος του τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, οι προυποθέσεις χορήγησης και ανάκλησης των σχετικών αδειών κατά κατηγορία και ειδικότητα και κάθε άλλο συναφές θέμα».
Η τελευταία κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1483/27.20.2005 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, εκτός του ότι ορίζει τις ειδικότητες, τα καθήκοντα και τον τρόπο που αποκτάται η άδεια τεχνικού κινηματογράφου τηλεόρασης σε κάθε ειδικότητα, στην περίπτωση β’ της παραγράφου δύο (2) ορίζει ότι η «άσκηση του επαγγέλματος του Τεχνικού της Βιομηχανίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους κατόχους της αντίστοιχης άδειας όπως ορίζεται παρακάτω».

Β.  Κατά την διάταξη της παραγράφου ένα (1) του άρθρου (10) του ν. 2338/1995, που ρυθμίζει το νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης, οι συμβάσεις παραγωγής οπτικοακουστικών έργων για τους τηλεοπτικούς σταθμούς, συνάπτονται αποκλειστικά από όσους ασκούν το επάγγελμα του παραγωγού οπτικοακουστικών έργων.
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ιδίου Νόμου ορίζεται ρητά ότι «παραγωγός οπτικοακουστικών έργων είναι ο κατά το εδάφιο β’ της παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 2121/1993 παραγωγός υλικού φορέα, εικόνας ή
ήχου και εικόνας», ενώ σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ. 2 του ν. 2121/1993 «ως πρωτοβουλία και ευθύνη του οποίου πραγματοποιείται η πρώτη εγγραφή σειράς ήχων μόνο.  Ως παραγωγός υλικού φορέα εικόνας ή ήχου και εικόνας νοείται το φυσικό και νομικό πρόσωπο με πρωτοβουλία και ευθύνη του οποίου πραγματοποιείται η πρώτη εγγραφή σειράς εικόνων με ή χωρίς ήχο».
Από τις ανωτέρω διατάξεις καθίσταται σαφές ότι οποιοσδήποτε παράγει με τεχνικά μέσα εικόνα με ή χωρίς ήχο, χαρακτηρίζεται αυτομάτως παραγωγός οπτικοακουστικών έργων, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε προυπόθεση.  Με τον ευρύ αυτό ορισμό που έθεσε ο νομοθέτης θέλησε να περιλάβει όλους τους δημιουργούς εικόνας με ή χωρίς ήχο, ανεξαρτήτως αν το αποτέλεσμα της εργασίας τους χρήζει οποιασδήποτε ηχητικής, τεχνικής ή οπτικής επεξεργασίας και δημοσιογραφικής αναφοράς ή σχολιασμού. Μάλιστα, όπου ο νομοθέτης θέλησε να εξαιρέσει συγκεκριμένες δημιουργίες, που περιλαμβάνονται στην ευρεία έννοια του οπτικοακουστικού έργου, το έπραξε, όπως στην περίπτωση της παρ. 1 εδ. Β’ του άρθρου 10 του ν. 2328/1995 όπου αναφέρει ότι «Στις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν υπάγονται οπτικοακουστικά έργα διάρκειας μέχρι δύο πρώτων λεπτών της ώρας (2’) διαφημιστικού περιεχομένου και σκοπού».

Γ.  Σύμφωνα με το άρθρο δύο (2) παράγραφος ένα (1) του Ν. 1210/81 και το άρθρο σαράντα επτά (47) του Νόμου 1597/86 (ΦΕΚ 68 Α’/21.5.86), οι Τεχνικοί Κινηματογράφου και Τηλεόρασης υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΙΚΑ, επειδή οι «συνθήκες εργασίας των Εικονοληπτών και Ηχοληπτών (των τεχνικών τηλεόρασης γενικότερα) είναι αυτές της εξαρτημένης εργασίας με την έννοια ότι κατά την
εκτέλεση της τελούν υπό την επιτήρηση, καθοδήγηση και έλεγχο του εργοδότη και είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε συγκεκριμένο τόπο με καθορισμένο χρόνο εργασίας».
Από το σύνολο των παραπάνω διατάξεων, προκύπτει ότι ο νομοθέτης θέλησε, λόγω της σπουδαιότητας του επαγγέλματος του τεχνικού τηλεόρασης, να καθορίσει διαδικασίες ελέγχου που θα διασφαλίζουν την άσκηση του επαγγέλματος μόνο από εφοδιασμένους με τις απαραίτητες γνώσεις τεχνικούς τηλεόρασης.

Σας παραθέτουμε το παρακάτω:
Απόσπασμα από: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
                          ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
                          ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
                          ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 797

Αριθ. Οικ. 11510

Κήρυξη υποχρεωτικής της από 31 Μαρτίου 2005 ΣΣΕ μεταξύ της Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας και της Ένωσης Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών που εργάζονται στους ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/1990.
2. Την υπ. Αριθμ. 80030/19.4.2006 (ΦΕΚ 501/τ.Β’/19.4.2006) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
3. Την γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας κατά την συνεδρίασή του της 22 Μαίου 2006.
4. Τα στοιχεία του φακέλλου από τα οποία προκύπτει ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Δ.Α. δηλαδή ότι οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των εργαζομένων του επαγγέλματος στον Κλάδο αποφασίζουμε:
1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 31 Μαρτίου 2005 ΣΣΕ μεταξύ της  Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας και της Ένωσης Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια για όλους τους εργοδότες και εργαζομένους του επαγγέλματος στον Κλάδο που αφορά αυτή.
2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 17.3.2006.
3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 25, Μαίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

Κύριοι,
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, ώστε οι τεχνικοί που προσλαμβάνετε αλλά και συνεργάζεστε να έχουν τα απαραίτητα προσόντα, καθώς και να τηρείτε η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, σύμφωνα με την νομοθεσία.
Ευελπιστούμε σε μια καλή συνεργασία.
                       
                                   Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

περισσότερα

EΛΕΓΧΟΣ LΙΝΚ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΚΑΙ ΤV

Αθήνα 12/10/2006                                                                                                 Αρ. πρωτ: 190
Προς :
Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Σ.ΕΠ.Ε., Κου Κουρούση
Σ.ΕΠ.Ε., Σταδίου 29
Κοινοποίηση:  
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
(Τμήμα Σ.Σ.Ε.)
Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Π.Ο.Σ.Π.Ε.Ρ.Τ.
Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε.
Ε.Τ.Ι.Τ.Β.Ε.

Θέμα: Μη εφαρμογή άρθρου Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
Καλούμε την Επιθεώρηση Εργασίας, Σταδίου 29, όπως προβεί σε άμεσο έλεγχο στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ ΤV
, που εδρεύει στην οδό Φαληρέως 2 στο Παλαιό Φάληρο, γιατί καταστρατηγεί την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, άρθρο 9 που αναφέρεται στα link.

«i. Τα εξωτερικά γυρίσματα καλύπτονται από ομάδα αποτελούμενη από δύο μέλη, ήτοι από ένα Εικονολήπτη τηλεόρασης ή Διευθυντή φωτογραφίας και από ένα Τεχνικό ENG ή Hχολήπτη ή Bοηθό Eικονολήπτη…. Και ii. Κάθε εξωτερική μετάδοση, ζωντανή ή μαγνητοσκοπημένη, καλύπτεται από ομάδα αποτελούμενη από δύο Ηλεκτρονικούς ράδιο-ζεύξεων – Link σε κάθε σημείο στο οποίο απαιτείται ράδιο-ζεύξη».

Σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με την απόφαση του Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κου Γιακουμάτου , η από 31η Μαρτίου 2005 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας κηρύχτηκε υποχρεωτική και ισχύει για όλους τους Τηλεοπτικούς Σταθμούς Εθνικής Εμβέλειας.

Για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ 902

                       Αθήνα 06/10/2006
                           Αρ πρωτ: 181

Προς :
Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Σ.ΕΠ.Ε., κου Κουρούση
Σ.ΕΠ.Ε., Σταδίου 29
Κοινοποίηση:
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
(Τμήμα Σ.Σ.Ε.)
Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
ΠΟΣΠΕΡΤ
Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε.
Ε.Τ.Ι.Τ.Β.Ε.

Θέμα:  Μη εφαρμογή άρθρου Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

Καλούμε την Επιθεώρηση Εργασίας, Σταδίου 29, όπως προβεί σε άμεσο έλεγχο στον Τηλεοπτικό Σταθμό 902, που εδρεύει στην Λεωφόρο Ηρακλείου 145 στην Νέα Ιωνία, γιατί καταστρατηγεί την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η οποία έχει συνυπογραφεί με την Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε την 31η  Μαρτίου, 2005, και άρθρο 9
«i. Τα εξωτερικά γυρίσματα καλύπτονται από ομάδα αποτελούμενη από δύο μέλη, ήτοι από ένα Εικονολήπτη τηλεόρασης ή Διευθυντή φωτογραφίας και από ένα Τεχνικό ENG ή ηχολήπτη ή βοηθό εικονολήπτη…. Και ii. Κάθε εξωτερική μετάδοση, ζωντανή ή μαγνητοσκοπημένη, καλύπτεται  από ομάδα αποτελούμενη από δύο Ηλεκτρονικούς ράδιο-ζεύξεων – Link σε κάθε σημείο στο οποίο απαιτείται ράδιο-ζεύξη»,
παρά τις επανειλημμένες ειδοποιήσεις εγγράφως  και προφορικώς προς τους αρμόδιους του σταθμού από την Ε.Τ.Ι.Τ.Α.


Για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

περισσότερα

06, HIGH CHANNEL, TELEASTY, MAD TV, EXTRA, KANAΛΙ 10

                                               Aθήνα 05/10/2006    
                              Αρ. Πρωτ. 175, 176, 177, 178, 179, 180


Προς:
Τις Διευθύνσεις των Τηλεοπτικών Σταθμών
«06», «HIGH TV», «TELEASTY»,
«ΚΑΝΑΛΙ 10», «MAD TV», «ΕΧTRA»

Κοινοποίηση :
Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Ε.Σ.Ρ.
ΠΟΣΠΕΡΤ
Ε.Σ.Η.Ε.Α.
Σ.ΕΠ.Ε.
Ε.Τ.Ι.Τ.Β.Ε.

Κύριοι,

Α.  Όπως σας είναι γνωστό σύμφωνα με την παράγραφο ένα (1) του Νόμου 358/1976/ΦΕΚ 155 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ, η «άσκησις του επαγγέλματος του τεχνικού βιομηχανίας κινηματογράφου και τηλεοράσεως (εικονολήπτου, φωνολήπτου, ηλεκτρολόγου – χειριστού φωτιστικών σωμάτων, συναρμολογητού, ψιμυθειολόγου, διευθυντού παραγωγής, χειριστού τηλεοπτικής μηχανής λήψεως, χειριστού μαγνητοσκοπίου, μηχανικού τηλεοράσεως, μηχανικού ήχου, χειριστού μιξεως εικόνος, χειριστού μηχανημάτων ήχου και λοιπών τεχνικών λήψεως και επεξεργασίας κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών) επιτρέπεται ελευθέρως εις τους κεκτημένους αντίστοιχον άδειαν κατά τα εν επομένη παραγράφω οριζόμενα».
Σύμφωνα δε με την παράγραφο τρία (3) του ιδίου άρθρου «Οι απασχολούντες τεχνικούς της βιομηχανίας κινηματογράφου και τηλεόρασης δεν δύναται να χρησιμοποιούν πρόσωπα μη κεκτημένα την κατά την προηγούμενη παράγραφο άδεια».
Το άρθρο 4 του ιδίου νόμου αναφέρει ρητά ότι «Πάσα παράβασις του παρόντος και των κατ’εξουσιοδότηση τούτου εκδιδομένων Π. Δ/των
Επισύρει κατά του παραβάτου και τας υπό του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικος ποινάς, του αδικήματος διωκόμενου αυτεπαγγέλτως».  Στην συνέχεια η παράγραφος είκοσι δύο (22) του άρθρου ογδόντα (80) του Νόμου 357/02/ΦΕΚ 239 Α’/10.10.02 αντικαθιστά την παράγραφο δύο (2) του άρθρου ένα (1) του Ν. 358/1976(ΦΕΚ 155 Α’) ως εξής:
“Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ρυθμίζονται τα σχετικά με την αναγνώριση και άσκηση του επαγγέλματος του τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, οι προυποθέσεις χορήγησης και ανάκλησης των σχετικών αδειών κατά κατηγορία και ειδικότητα και κάθε άλλο συναφές θέμα».
Η τελευταία κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1483/27.20.2005 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, εκτός του ότι ορίζει τις ειδικότητες, τα καθήκοντα και τον τρόπο που αποκτάται η άδεια τεχνικού κινηματογράφου τηλεόρασης σε κάθε ειδικότητα, στην περίπτωση β’ της παραγράφου δύο (2) ορίζει ότι η «άσκηση του επαγγέλματος του Τεχνικού της Βιομηχανίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους κατόχους της αντίστοιχης άδειας όπως ορίζεται παρακάτω».

Β.  Κατά την διάταξη της παραγράφου ένα (1) του άρθρου (10) του ν. 2338/1995, που ρυθμίζει το νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης, οι συμβάσεις παραγωγής οπτικοακουστικών έργων για τους τηλεοπτικούς σταθμούς, συνάπτονται αποκλειστικά από όσους ασκούν το επάγγελμα του παραγωγού οπτικοακουστικών έργων.
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ιδίου Νόμου ορίζεται ρητά ότι «παραγωγός οπτικοακουστικών έργων είναι ο κατά το εδάφιο β’ της παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 2121/1993 παραγωγός υλικού φορέα, εικόνας ή
ήχου και εικόνας», ενώ σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ. 2 του ν. 2121/1993 «ως πρωτοβουλία και ευθύνη του οποίου πραγματοποιείται η πρώτη εγγραφή σειράς ήχων μόνο.  Ως παραγωγός υλικού φορέα εικόνας ή ήχου και εικόνας νοείται το φυσικό και νομικό πρόσωπο με πρωτοβουλία και ευθύνη του οποίου πραγματοποιείται η πρώτη εγγραφή σειράς εικόνων με ή χωρίς ήχο».
Από τις ανωτέρω διατάξεις καθίσταται σαφές ότι οποιοσδήποτε παράγει με τεχνικά μέσα εικόνα με ή χωρίς ήχο, χαρακτηρίζεται αυτομάτως παραγωγός οπτικοακουστικών έργων, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε προυπόθεση.  Με τον ευρύ αυτό ορισμό που έθεσε ο νομοθέτης θέλησε να περιλάβει όλους τους δημιουργούς εικόνας με ή χωρίς ήχο, ανεξαρτήτως αν το αποτέλεσμα της εργασίας τους χρήζει οποιασδήποτε
ηχητικής, τεχνικής ή οπτικής επεξεργασίας και δημοσιογραφικής αναφοράς ή σχολιασμού.
Μάλιστα, όπου ο νομοθέτης θέλησε να εξαιρέσει συγκεκριμένες δημιουργίες, που περιλαμβάνονται στην ευρεία έννοια του οπτικοακουστικού έργου, το έπραξε, όπως στην περίπτωση της παρ. 1 εδ. Β’ του άρθρου 10 του ν. 2328/1995 όπου αναφέρει ότι «Στις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν υπάγονται οπτικοακουστικά έργα διάρκειας μέχρι δύο πρώτων λεπτών της ώρας (2’) διαφημιστικού περιεχομένου και σκοπού».

Γ.  Σύμφωνα με το άρθρο δύο (2) παράγραφος ένα (1) του Ν. 1210/81 και το άρθρο σαράντα επτά (47) του Νόμου 1597/86 (ΦΕΚ 68 Α’/21.5.86), οι Τεχνικοί Κινηματογράφου και Τηλεόρασης υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΙΚΑ, επειδή οι «συνθήκες εργασίας των Εικονοληπτών και Ηχοληπτών (των τεχνικών τηλεόρασης γενικότερα) είναι αυτές της εξαρτημένης εργασίας με την έννοια ότι κατά την
εκτέλεση της τελούν υπό την επιτήρηση, καθοδήγηση και έλεγχο του εργοδότη και είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε συγκεκριμένο τόπο με καθορισμένο χρόνο εργασίας».
Από το σύνολο των παραπάνω διατάξεων, προκύπτει ότι ο νομοθέτης θέλησε, λόγω της σπουδαιότητας του επαγγέλματος του τεχνικού τηλεόρασης, να καθορίσει διαδικασίες ελέγχου που θα διασφαλίζουν την άσκηση του επαγγέλματος μόνο από εφοδιασμένους με τις απαραίτητες γνώσεις τεχνικούς τηλεόρασης.

Σας παραθέτουμε το παρακάτω:

Aπόσπασμα από: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
                           ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
                           ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
                           ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 797

Αριθ. Οικ. 11510

Κήρυξη υποχρεωτικής της από 31 Μαρτίου 2005 ΣΣΕ μεταξύ της Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας και της Ένωσης Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών που εργάζονται στους ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/1990.
2. Την υπ. Αριθμ. 80030/19.4.2006 (ΦΕΚ 501/τ.Β’/19.4.2006) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
3. Την γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας κατά την συνεδρίασή του της 22 Μαίου 2006.
4. Τα στοιχεία του φακέλλου από τα οποία προκύπτει ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Δ.Α. δηλαδή ότι οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των εργαζομένων του επαγγέλματος στον Κλάδο αποφασίζουμε:

1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 31 Μαρτίου 2005 ΣΣΕ μεταξύ της  Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας και της Ένωσης Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια για όλους τους εργοδότες και εργαζομένους του επαγγέλματος στον Κλάδο που αφορά αυτή.
2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 17.3.2006.
3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 25, Μαίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

 Κύριοι,


Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, ώστε οι τεχνικοί που προσλαμβάνετε αλλά και συνεργάζεστε να έχουν τα απαραίτητα προσόντα, καθώς και να τηρείτε η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, σύμφωνα με την νομοθεσία.

Ευελπιστούμε σε μια καλή συνεργασία.
                       
                                   Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

περισσότερα

Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής

Γραφείο:3ης Σεπτεμβρίου και Μάρνης [Ε.Κ.Α.]
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων: Μαρία Σταυροπούλου
Tηλέφωνο: 2108847039 Fax: 2108847368
E-mail: info@etita.gr - maria@etita.gr

υποστηρίξτε μας στα social media