Ένας λαός που εκλέγει διεφθαρμένους, κλέφτες, προδότες και απατεώνες, δεν είναι θύμα - είναι συνεργός του.

George Orwell

Μάϊος 2008

Ενημέρωση γενικά για Συναδέλφους

Διαγωνισμός ΕΡΤ Α.Ε. για Ενοικίαση Μονοκάμερων Τ/Σ.
( 08.05.2008 | 16:36:37 )

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 1374/08       

1. Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε

2. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε (ΕΡΤ-Α.Ε)
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 432
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΛ: 210-6075744
ΦΑΞ: 210-6075743
ΑΡΜΟΔΙΑ: Ε. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ

3. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
Α) Ενοικίαση Μονοκάμερων Τηλεοπτικών Συνεργείων DVCPRO
B) Ενοικίαση Μονοκάμερων Τηλεοπτικών Συνεργείων BETACAM SP

4. Α. Τόπος παράδοσης προσφορών ως ανωτέρω 2
Β. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη φορέα παροχής υπηρεσιών μέσων τηλεοπτικής παραγωγής Μονοκάμερων Τηλεοπτικών Συνεργείων DVCPRO & BETACAM SP σε ετήσια βάση, με δικαίωμα παράτασης έως ένα έτος ακόμη με τους ίδιους όρους.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 734.315ευρώ πλέον ΦΠΑ για DVCPRO & BETACAM SP

5. Οι προσφορές πρέπει να σταλούν στη διεύθυνση ως ανωτέρω 2.

6. Χρόνος λήξης αποδοχής προσφορών την 23/6/08 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ

7. ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
H οικονομική προσφορά στην Ελληνική γλώσσα, η τεχνική στην Αγγλική ή Ελληνική.

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσό 36.700ευρώ ή 18.350ευρώ για υποβολή προσφοράς για μέρος των προκηρυσσόμενων υπηρεσιών.

9. Οι λεπτομέρειες διεξαγωγής του διαγωνισμού, οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στη διακήρυξη Νο1374/08 η οποία διανέμεται στη δ/νση ανωτέρω 2 έναντι τιμήματος 10,00ευρώ συμπ. ΦΠΑ

10. Η περίληψη της διακήρυξης στάλθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 6/5/08.

Ο ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Γ. ΥΦΑΝΤΗΣ

περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αθήνα, 22 Μαίου 2008
Αρ. Πρωτ: 498

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Τ.Ι.Τ.Α. καλεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Καταστατικού της, τα μέλη της Ένωσης σε Τακτική Γενική Συνέλευση με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

o Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός 2007
• Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για κήρυξη απεργίας και στάσεων εργασίας στους Τηλεοπτικούς Σταθμούς Εθνικής Εμβέλειας και όποιων άλλων κρίνει σκόπιμο για όλα τα θέματα που αφορούν εργασιακά και ασφαλιστικά αιτήματα
• Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για το ποια Δευτεροβάθμια οργάνωση θα μας εκπροσωπεί στην Γ Σ Ε Ε
την

Τετάρτη 28 Μαίου 2008
και ώρα 21:00
στο Αμφιθέατρο της ΕΤ-1

[Μεσογείων 136 & Κατεχάκη]

Η Γενική αυτή Συνέλευση είναι η Τρίτη (λόγω μη απαρτίας στις προηγούμενες ορισθείσες),  οπότε θα πρέπει να παρίσταται το 1/7 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της Ένωσής μας.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ Η ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 51

Άρθρο 51
…………
«4. στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ συνιστάται Τομέας Ασφάλισης Τεχνικών Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης (ΤΑΤΕ-ΡΤ) με λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια, σκοπός του οποίου είναι η παροχή μηνιαίας κύριας σύνταξης στους
ασφαλισμένους του και τα μέλη οικογένειας τους.
Στην ασφάλιση του τομέα αυτού υπάγονται μετά από εκπόνηση σχετικής μελέτης οι τεχνικοί ραδιοφώνου και τηλεόρασης, που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και απασχολούνται, με μία από τις ειδικότητες που αναφέρονται στις οικείες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, κατά κύριο επάγγελμα και με σχέση εξαρτημένης εργασίας στους μη κρατικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, που λειτουργούν νόμιμα σε όλη τη χώρα.
Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας η οποία εκδίδεται μετά την υποβολή της ανωτέρω μελέτης, η οποία εκπονείται από τη Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, καθορίζονται το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου, καθώς και λοιπών πόρων, ο ελάχιστος χρόνος ασφάλισης στο ΙΚΑ–ΕΤΑΜ με βάση τον οποίο θα δοθεί η δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικού φορέα από τον εργαζόμενο, ο χρόνος έναρξης της ασφάλισης στο ανωτέρω τομέα και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ασφάλιση της συγκεκριμένης κατηγορίας προσώπων.
Η αναλογιστική μελέτη θα εκπονηθεί με βάση δεδομένα που αντιστοιχούν στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης που καταβάλλει το ΤΣΠΕΑΘ. Με όμοια απόφαση μετά από γνώμη του ΔΣ του ΕΤΑΠ-
ΜΜΕ και γνωμοδότηση του Α’ κλιμακίου του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης θα εκδοθεί το καταστατικό του τομέα»

περισσότερα

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ 24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ Ε.Τ.Ε.Ρ.

Αθήνα, 8 Απριλίου 2008 
                                                                                                      Αρ. Πρωτ: 491 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στην Ένωση Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στους εργαζόμενους του ραδιοφωνικού σταθμού ΑΝΤΕΝΝΑ FM 97,2 που πραγματοποιούν 24ωρη απεργία την Παρασκευή 9 Μαίου στον εν λόγω σταθμό με αίτημα την άμεση ανάκληση της απόλυσης ενός συναδέλφου ηχολήπτη.

Δυστυχώς, η αγκαλιά της «μεγάλης οικογένειας του ΑΝΤΕΝΝΑ» δεν είναι και τόσο ζεστή αφού αντιμετωπίζει «τα παιδιά της» σαν αριθμούς μισθοδοσίας.
Μεταφέρει τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τις επιλογές της στους ανθρώπους που πραγματικά μοχθούν καθημερινά για να παραχθεί το τελικό αποτέλεσμα.  Προφανώς, το κόστος για μια επιχείρηση σαν τον ΑΝΤΕΝΝΑ είναι οι απλοί εργαζόμενοί της, οι Δημοσιογράφοι, οι Τεχνικοί και οι Διοικητικοί.
Άλλωστε, πως θα εξοικονομηθούν τα χρήματα για τις λαμπερές μεταγραφές, τους υπέρογκους μισθούς και τις παροχές (πολυτελή αυτοκίνητα, πιστωτικές κάρτες, κλπ) των μεγαλοστελεχών;  Οι οικονομικοί «επιστήμονες» και οι διάφοροι συμβουλάτορες του Ομίλου βρήκαν την λύση:  Απολύσεις υπαλλήλων των 1,000 ευρώ και εντατικοποίηση της εργασίας αυτών που θα παραμείνουν στην επιχείρηση και θα εργάζονται συνεχώς υπό την απειλή της απόλυσης.

Καλούμε την Διοίκηση του ΑΝΤΕΝΝΑ να σταματήσει την τακτική των απολύσεων σε όλους τους κλάδους των εργαζομένων είτε αυτοί είναι Δημοσιογράφοι, είτε Τεχνικοί είτε Διοικητικοί.

Σε καμία περίπτωση ένας εργαζόμενος δεν μπορεί να είναι συγκεντρωμένος στην εργασία του και να αποδώσει τα μέγιστα με την σκιά της απόλυσης να τον ακολουθεί.

Προειδοποιούμε ότι η απεργία των Τεχνικών του ραδιοφώνου θα είναι μόνο η αρχή
και
Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι σε περίπτωση που συνεχιστεί αυτό το φαινόμενο η απάντηση των εργαζομένων θα είναι πιο μαζική και πιο δυναμική.

για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ...

Αθήνα, 7 Μαϊου 2008
Αρ. Πρωτ: 490

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Τ.Ι.Τ.Α. καλεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Καταστατικού της, τα μέλη της Ένωσης σε τακτική Γενική Συνέλευση με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

o Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός 2007
• Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για κήρυξη απεργίας και στάσεων εργασίας στους Τηλεοπτικούς Σταθμούς Εθνικής Εμβέλειας και όποιων άλλων κρίνει σκόπιμο για όλα τα θέματα που αφορούν εργασιακά και ασφαλιστικά αιτήματα
• Eξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου  για το ποια Δευτεροβάθμια οργάνωση θα μας εκπροσωπεί στην ΓΣΕΕ

Ως πρώτη ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται η Τετάρτη 14 Μαίου 2008 και ώρα 18:00 στα γραφεία της Ένωσης στο Ε.Κ.Α. Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση καλείται την Τετάρτη, 21 Μαίου 2008, την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Εάν και κατά την δεύτερη αυτή ημερομηνία δεν υπάρχει απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη της Ένωσης σε Τρίτη Γενική Συνέλευση την:  

Τετάρτη 28 Μαίου 2008
και ώρα 21:00
στο Αμφιθέατρο της ΕΤ-1

[Μεσογείων 136 & Κατεχάκη]

με τα ίδια ακριβώς θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε θα πρέπει να παρίσταται το 1/7 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της Ένωσής μας.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ Η ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

περισσότερα

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΤΟΝ SPORTIME, 89.2

1. ΕΝΩΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  (Ε. Τ. Ι. Τ. Α.)
3ης  Σεπτεμβρίου & Μάρνης  (Ε.Κ.Α.)    ΦΑΞ :  2108847368, ιστοσελίδα:: www.etita.gr 
2. ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Β.  ΕΛΛΑΔΑΣ  (Ε. Τ. Ι. Τ. Β. Ε.)
Αριστοτέλους 32  (Ε Κ Θ) Τ. Κ. 546 31  ΦΑΞ: 2310642680, ιστοσελίδα: www.etitbe.gr
3. ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ   (Ε. Τ. Ι. Τ. Κ.)
Ηράκλειο Κρήτης,  ιστοσελίδα: www.etikt.gr
4. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ν. Δ ΕΛΛΑΔΑΣ (Σ. Τ. ΤΗΛ. Ν. Ε.)
Κανακάρη  178  Πάτρα Τ. Κ. 26221  Τηλ. – Φαξ  261022446,  ιστοσελίδα: www.stilne.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 2 Μαίου 2008

                                                                     
Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ενώσεών μας, εκφράζουν την αμέριστη συμπαράστασή τους στους συναδέλφους Τεχνικούς του ραδιοφωνικού σταθμού SPORTIME που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας από τις 22 Απριλίου 2008, διεκδικώντας την αποπληρωμή των οφειλομένων δεδουλευμένων τους από την Διοίκηση του εν λόγω ραδιοσταθμού,  η οποία παραμένει άφαντη και παίζει «κρυφτό» στις πλάτες των υπαλλήλων της.

Είναι μια συνηθισμένη τακτική η οποία βρίσκει πρόσφορο έδαφος στην αδυναμία των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους να βάλουν τέλος σ’ αυτή την εργοδοτική αυθαιρεσία, αφού δηλώνουν συνεχώς αναρμόδιοι και μεταθέτουν τις ευθύνες ο ένας στον άλλον.

Δηλώνουμε ότι είμαστε στο πλευρό των συναδέλφων μας στον SPORTIME 89,2, και καλούμε όλες τις Ενώσεις στον χώρο των Μ Μ Ε, να πάρουν θέση και να αντιμετωπίσουν μαζικά το πρόβλημα.

Σήμερα είναι ο SPORTIME, αύριο θα είναι κάποιος άλλος.


ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ  Ε. Τ. Ι. Τ. Α. - Ε.Τ.Ι.Τ.Β.Ε. – Ε. Τ. Ι. Τ. Κ. – Σ. Τ. ΤΗΛ. Ν. Ε

περισσότερα

Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής

Γραφείο:3ης Σεπτεμβρίου και Μάρνης [Ε.Κ.Α.]
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων: Μαρία Σταυροπούλου
Tηλέφωνο: 2108847039 Fax: 2108847368
E-mail: info@etita.gr - maria@etita.gr

υποστηρίξτε μας στα social media